Підписатися на RSS

Положення про централізовану бібліотечну систему

Н А К А З 709 від 20.11.2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2001 р. за N 1034/6225 Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 16 березня 2000 року N 1561-III ( 1561-14 )

Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Положення про централізовану бібліотечну систему, що додається.

2. Міністерству культури Автономної Республіки Крим, управлінням культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій привести діяльність централізованих бібліотечних систем у відповідність до даного Положення. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління регіональної культурної політики Кононенко Л.М та першого заступника Державного секретаря Романчишина В.Г Міністр Ю.П.Богуцький Затверджено Наказ Міністерства культури і мистецтв України 20.11.2001 р. N 709Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2001 р. N 1034/6225

Положення про централізовану бібліотечну систему

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення, розроблене у відповідності до Закону України "Про внесення змін до Закону України" "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 1561-14 ) і визначає функціонування централізованої бібліотечної системи (далі - ЦБС).

1.2. ЦБС об'єднує бібліотеки за адміністративно-територіальним принципом у єдине структурно-цілісне утворення для найбільш ефективного використання бібліотечних ресурсів району або міста.

До складу ЦБС входить центральна районна (міська) бібліотека, районна (міська) бібліотека для дітей та бібліотеки, що розташовані в межах адміністративного району (міста) на правах філій.

1.3. Дане Положення розповсюджується на усі бібліотеки, що об'єднані в ЦБС.

1.4. ЦБС підпорядкована відділу культури місцевої держадміністрації.

1.5. Центральна бібліотека ЦБС є головною бібліотекою району (міста). Вона має відповідні відділи, формує, зберігає і організує
єдиний фонд документів, визначає його структуру та здійснює розподіл між бібліотеками-філіями та відділами центральної бібліотеки, організовує його циркуляцію і використання. Центральна бібліотека є організаційно-методичним центром для бібліотек-філій своєї ЦБС.

1.6. ЦБС має єдиний штат працівників, єдиний бібліотечний фонд з централізованими комплектуванням обробкою документів і центральним документосховищем, єдиний довідково-пошуковий апарат зі зведеними каталогами (алфавітним та систематичним).

1.7. ЦБС фінансується з районного (міського) бюджету в межах асигнувань, передбачених на утримання бібліотечної мережі району (міста). Додаткове фінансування здійснюється за рахунок коштів, одержаних бібліотеками від господарської діяльності, надання платних послуг, пожертвувань та інших джерел, не заборонених законодавством.

1.8. ЦБС працює у взаємодії з бібліотеками усіх форм власності і підпорядкування, надає їм консультативно – методичну допомогу.

1.9. ЦБС є юридичною особою, має власну печатку і особистий рахунок.

2. Організація обслуговування населення

2.1. ЦБС забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування, незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання. Бібліотеки, які входять до складу ЦБС, здійснюють свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб жителів свого регіону в інформації, спілкуванні, забезпеченні своїх громадянських прав.

2.2. ЦБС обслуговує населення адміністративного району (міста) через абонементи, читальні зали, інформаційно-бібліографічну службу, може здійснювати дистанційне обслуговування засобами телекомунікацій. Центральна бібліотека і бібліотеки-філії організовують обслуговування населення мікрорайонів, які не мають стаціонарних бібліотек, за допомогою бібліотечних пунктів і пересувних бібліотек.

2.3. Користувачі ЦБС мають доступ до єдиного бібліотечного фонду через центральну бібліотеку або зручну для них бібліотеку-філію. Бібліотеки ЦБС використовують наявні технічні можливості для здійснення віддаленого пошуку інформації.

3. Формування і використання єдиного бібліотечного фонду

3.1. Єдиний бібліотечний фонд ЦБС має бути універсального профілю і формується на різних носіях інформації.

3.2. Фонд центральної бібліотеки ЦБС включає найбільш повний репертуар документів і баз даних. Наукова, спеціальна та особливо цінна література, що надходить в декількох або одному примірнику, найбільш важливі інформаційні і бібліографічні документи зберігаються у центральній бібліотеці.

3.3. Фонд бібліотеки-філії формується з урахуванням інформаційних потреб і особливостей населення свого регіону.

3.4. Центральна бібліотека ЦБС забезпечує: централізоване комплектування і обробку бібліотечного фонду ЦБС; оперативність надходження нових документів у всі підрозділи системи; вивчення потреб користувачів централізованої бібліотечної системи, ступеня їхнього задоволення фондами.

3.5. Центральна бібліотека ЦБС здійснює сумарний та індивідуальний облік документів, що надходять до ЦБС; бібліотеки-філії ведуть сумарний та індивідуальний облік свого фонду.

3.6. Центральна бібліотека ЦБС регулярно інформує бібліотеки-філії про нові надходження, створює довідково-пошуковий апарат на фонд ЦБС, у тому числі зведені каталоги.

Бібліотеки-філії ведуть каталоги і картотеки на свої фонди.

3.7. Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду ЦБС (складання акта, виключення з форм обліку, довідково-бібліографічного апарату), здійснює центральна бібліотека ЦБС за поданням актів бібліотеками-філіями; зняття з балансового рахунку здійснюється бухгалтерією.

4. Керівництво ЦБС

4.1. ЦБС очолює директор, який одночасно є керівником центральної бібліотеки. Директор призначається і звільняється з посади відділом культури місцевої держадміністрації.

Завідувач районної (міської) бібліотеки для дітей є заступником директора ЦБС з питань обслуговування дітей.

4.2. Директор виступає від імені ЦБС на правах особистої відповідальності, представляє її в організаціях і установах, видає накази у межах своєї компетенції.

4.3. Директор призначає і звільняє працівників централізованої бібліотечної системи на підставі чинного законодавства.

4.4. При директорі можуть створюватись дорадчі органи для прийняття рішень з основних напрямів роботи ЦБС.

4.5. Директор ЦБС забезпечує підготовку і вчасне подання до відділу культури місцевої держадміністрації належної планово-звітної документації.

4.6. Центральна бібліотека організовує підвищення кваліфікації кадрів, вивчає, аналізує, узагальнює і поширює передовий досвід системи, запроваджує кращий вітчизняний і світовий досвід у практику роботи своєї ЦБС.

4.7. Бібліотечний фонд, майно, обладнання усіх бібліотек-філій ЦБС знаходяться на балансі централізованої бібліотечної системи.

4.8. Реорганізація, перепрофілювання бібліотек, що входять до складу ЦБС, здійснюються у відповідності до чинного законодавства.

Начальник відділу бібліотек та інформаційних систем Т.М.Прокошева

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 12 грудня 2011 р. N 1271

Київ

Про затвердження переліку платних послуг,

які можуть надаватися закладами культури,

заснованими на державній

та комунальній формі власності

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися

закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі

власності, що додається.

2. Міністерству культури разом з Міністерством фінансів та

Міністерством економічного розвитку і торгівлі затвердити порядок

визначення вартості та надання платних послуг, зазначених у

затвердженому цією постановою переліку.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету

Міністрів України від 5 червня 1997 р. N 534 ( 534-97-п ) "Про

затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися

закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та

комунальній формі власності" (Офіційний вісник України, 1997 р.,

число 23, с. 95).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 грудня 2011 р. N 1271

ПЕРЕЛІК

платних послуг,

які можуть надаватися закладами культури,

заснованими на державній

та комунальній формі власності

1. Проведення вистав, театральних та музичних постановок,

концертів, оперних і балетних спектаклів, інших постановок,

виступи артистичних груп, труп, оркестрів та окремих артистів.

Проведення концертів-презентацій, фестивалів, бенефісів, естрадних

шоу, циркових вистав, демонстрація відео- і кінофільмів.

2. Навчання у студіях, на курсах, проведення занять у

літературно-музичних вітальнях, ігрових кімнатах для дітей та

гуртках.

3. Організація діяльності любительських об'єднань та клубів

за інтересами (художніх, технічних, природничо-наукових,

колекційних, за професіями).

4. Розроблення сценаріїв, постановочна робота і проведення

заходів за заявками підприємств, установ та організацій.

5. Проведення спектаклів і концертів художньої

самодіяльності.

6. Проведення театралізованих свят, фестивалів, конкурсів,

спортивно-розважальних, оздоровчих, обрядових заходів, виставок

книг і творів образотворчого мистецтва.

7. Надання послуг з організації та/або проведення

культурно-масових заходів, міжнародних симпозіумів,

науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів,

концертів, фестивалів, виставок і вистав.

8. Показ слайд-фільмів і кінопрограм.

9. Надання послуг з користування атракціонами, ігровими

автоматами (крім тих, що передбачають отримання грошової

винагороди), настільними і комп'ютерними іграми, тенісними

кортами, більярдами, тирами, дитячими містечками безпеки руху,

персональними комп'ютерами, глядацькими залами відеотек.

10. Продаж у неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках)

видань про фонди і діяльність бібліотек, музеїв, картинних

галерей, виставкових залів, заповідників та інших закладів

культури і мистецтва, репродукцій, наборів листівок, афіш,

плакатів (у тому числі із зображенням творів мистецтв, пам'яток

літератури), а також сувенірних виробів, значків, виробів народних

промислів, декоративно-ужиткового мистецтва.

11. Проведення фото-, відео- і кінозйомок окремих експонатів,

експозицій, територій та об'єктів музейного типу.

12. Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів

на територіях та у приміщеннях музеїв, під час огляду експозицій,

виставок.

13. Відвідування заповідників, музеїв та виставок.

14. Додаткові бібліотечні послуги:

формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та

наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек і бібліотек

підприємств, установ та організацій;

підготовка фактографічних, аналітичних, бібліографічних та

інших довідок для фізичних та юридичних осіб;

користування міжбібліотечним абонементом (пересилання

документів), електронна доставка документів;

надання послуг з оформлення електронних реєстраційних

документів користувачів бібліотек.

15. Проведення наукової та мистецтвознавчої експертизи, у

тому числі виїзної, культурних цінностей, які перебувають у

приватній власності, придбані у художніх салонах, галереях, і

таких, що в установленому порядку ввозяться або вивозяться через

державний кордон.

16. Розроблення та оформлення інтер'єрів, дизайнерського

оздоблення виставкових стендів.

17. Надання в оренду приміщень театрів, концертних залів,

цирків, культурно-освітніх закладів, музеїв і заповідників у разі,

коли це не перешкоджає провадженню закладом діяльності у сфері

культури.

18. Надання місць для стоянки автомобілів та інших

транспортних засобів.

19. Ремонт, настроювання і налагодження музичних

інструментів, звуко-, світло- та відеоапаратури.

20. Ремонт і реставрація творів (виробів) образотворчого і

декоративно-прикладного мистецтва, друкованих видань, палітурні

роботи, атрибуція пам'яток історії та культури, які перебувають в

особистих колекціях і збірках.

21. Ремонт і реставрація нерухомих пам'яток культурної

спадщини.

22. Виготовлення, ремонт і реалізація майстернями та іншими

виробничими підрозділами закладів культури і мистецтв обладнання

атракціонів, музичних інструментів, меблів, реквізиту і бутафорії,

сценічного обладнання, пошиття театральних, концертних костюмів,

взуття, товарів широкого вжитку, квітів і квіткової продукції,

гримерні послуги, столярні, слюсарні, будівельні,

ремонтно-реставраційні та інші роботи, автотранспортні послуги.

23. Прокат музичних інструментів, культурно-спортивного і

туристичного інвентарю, сценічних костюмів, взуття, театрального

реквізиту.

24. Фотокопіювання, репродукування, ксерокопіювання,

мікрофільмування, мікрокопіювання з книжок, брошур, газет,

журналів, музейних експонатів, документів з фондів бібліотек,

музеїв.

25. Виготовлення фонограм концертів і спектаклів, копій

звукозапису музичних творів з фонотек театрів, музеїв, бібліотек,

клубних закладів, парків культури та відпочинку,

науково-методичних центрів, надання послуг студій звуко- і

відеозапису.

ГОЛОВНЕ АРХІВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Н А К А З

N 41 від 20.07.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

17 вересня 1998 р.

за N 576/3016

 Про затвердження Переліку типових документів 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомархіву

N 82 ( z0938-01 ) від 23.10.2001

N 93 ( z1023-01 ) від 26.11.2001

N 45 ( z0262-03 ) від 24.03.2003

N 46 ( z0263-03 ) від 24.03.2003

N 86 ( z0703-05 ) від 23.06.2005

N 52 ( z0306-08 ) від 25.03.2008 }

Відповідно до пункту 4 Положення про Державний комітет

архівів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 11.07.2007 N 899 ( 899-2007-п ), Н А К А З У Ю:

{ Преамбула в редакції Наказів Держкомархіву N 86 ( z0703-05 ) від

23.06.2005, N 52 ( z0306-08 ) від 25.03.2008 }

1. Затвердити Перелік типових документів, що утворюються в

діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування,

інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків

зберігання документів, що додається. { Пункт 1 в редакції Наказу

Держкомархіву N 52 ( z0306-08 ) від 25.03.2008 }

2. Начальнику відділу формування Національного архівного

фонду та діловодства Портнову Г.В. забезпечити подання на державну

реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про

затвердження Переліку типових документів".

3. Українському державному науково-дослідному інституту
архівної справи та документознавства (Ляхоцький В.П.) після
державної реєстрації наказу "Про затвердження Переліку типових
документів" видати Перелік на госпрозрахункових засадах на
замовлення архівних установ.

Начальник Головного управління Р.Я.Пиріг

Затверджено
Наказ Головного архівного управління
при Кабінеті Міністрів України
20.07.98 N 41

Перелік
типових документів, що утворюються в діяльності
органів державної влади та місцевого самоврядування,
інших підприємств, установ та організацій,
із зазначенням строків зберігання документів

{ Назва Переліку в редакції Наказу Держкомархіву N 52 ( z0306-08 )
від 25.03.2008 }

Кiлькiсть переглядiв: 1081

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.